บุคลากร

นายวิทยา กองตระกูลดี

วศ.ม. วิศวกรรมอุตสาหการ

หัวหน้าแผนกวิชาช่างเชื่อมโลหะ

ว่าที่ ร.ต. ขวัญชัย เนืองเนตร

คอบ. วิศกรรมเชื่อมประกอบ

นายวีรชัย คำมา

วศบ. วิศวกรรมอุตสาหการ

นายเอกพร วรรณประภา

คอบ. วิศวกรรมการเชื่อม

นายโชคชัย สายสะอาด

วิศกรรมอุตสาหการ

นายศตวรรษ วารินทร์

วศบ. วิศวกรรมอุตสาหการ

นายเกรียงไกร สายสุพรรณ์

คอบ. วิศกรรมเชื่อมประกอบ